Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736895
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni
Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

I. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:

 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych.
 3. Gromadzenie informacji o środowisku uczniów (rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, analiza dokumentów).
 4. Zajęcia integracyjne (scenariusze zajęć).
 5. Monitorowanie  frekwencji uczniów oraz zapobieganie wagarom.
 6. Diagnozowanie zagrożenia oceną niedostateczną na koniec semestrów oraz innych niepowodzeń szkolnych.

 

    II.  Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom  z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb:

 1. Rozmowy indywidualne.
 2. Otoczenie opieką uczniów wymagających szczególnego wsparcia (uczniowie   z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP).
 3. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 4. Pomoc uczniom mających problemy z nauką, wyrównywanie braków i zaległości poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanie konsultacji z nauczycielami oraz pomocy koleżeńskiej.
 5. Analiza postępów nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga szkolnego.
 6. Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (prowadzenie mediacji).
 7. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.

 

  III. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Diagnozowanie środowiska ucznia.
 3. Wspieranie rodziców i nauczycieli rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 4. Organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistami.
 5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych:
 • emocje, uczucia
 • tolerancja
 • komunikacja
 • asertywność
 • samoocena
 1. Podpisywanie kontraktów z uczniami w obecności rodziców celem wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.
 2. Współpraca z dyrekcją w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Ścisła współpraca z nauczycielami.

 

 IV. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki:

 1. Zapoznanie się ze Statutem Szkoły.
 2. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 3. Organizowanie spotkań z Policją.
 4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach na temat:
 • zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy
 • czym są konflikty i jak je rozwiązywać
 • zasady poprawnego komunikowania
 • komunikacja – czym jest i jaką rolę odgrywa
 • młodzież w subkulturach
 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze)
 • asertywność
 • tolerancja – uprzedzenia i stereotypy
 • samoocena i poczucie własnej wartości
 • o ludziach niepełnosprawnych
 • moja klasa moja szkoła
 1. Realizacja programów propagowanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne:
 • „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

    V.  Doradztwo zawodowe:

 1. Wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 2. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych.
 3. Udzielanie informacji w tym zakresie.

 

 VI.  Działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:

 1. Objęcie uczniów Programem Rządowym „Wyprawka Szkolna 2015/2016”.
 2. Czuwanie nad dożywianiem uczniów w szkole.
 3. Pozyskiwanie środków oraz organizowanie różnych akcji mających na celu pomoc rzeczową uczniom naszej szkoły.