Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736865
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej w szkole

w ZSPiG nr 2 w Szczyrku

 

Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach

 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce

 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu, i w środowisku lokalnym)

 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu

 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych

   

Założenia organizacyjne

 1. Opieka wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający

 2. Opieka wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne

 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy

   

Warunki korzystania ze świetlicy

Wychowankowie powinni:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć

 2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym

 3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia

 4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne

WAŻNE:

 - uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgoda nauczyciela, opiekuna świetlicy

 - świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty

 

Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy

 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy świetlicy

 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły