Kalendarium

Sobota, 2018-11-17

Imieniny: Grzegorza, Salomei

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1647726
 • Do końca roku: 44 dni
 • Do wakacji: 216 dni

PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W lutym 2014r. w szkole była prowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna w trzech obszarach:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - stopień spełnienia - A
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - stopień spełnienia - B
 • Respektowane są  normy społeczne – poziom spełnienia – B

 

Jesteśmy dumni z jej wyników!

   

 Wnioski  - szkoła podstawowa

 1. W planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych szkoła kieruje się własną koncepcją pracy opartą na postaci Patronki – Królowej Jadwigi, co wpływa na spójny proces dydaktyczno-wychowawczy, organizowany z udziałem uczniów, rodziców i lokalnych partnerów.
 2. Stwarzane przez szkołę warunki uczenia się, aktywności sportowej, uczestnictwa  w życiu społecznym i kulturalnym, pozwalają na właściwe przygotowanie uczniów  do dalszego etapu kształcenia oraz umożliwiają rozwijanie ich sprawności fizycznej i kształtowanie pożądanych  postaw.
 3. Organizacja zajęć, metody pracy nauczycieli, skuteczna komunikacją oraz atmosfera zaufania, szacunku i życzliwości, sprzyjają uczeniu się, aktywizują uczniów i motywują ich do rozwijania swoich zainteresowań, a także kształtują pozytywny wizerunek placówki w lokalnym środowisku.
 4. Realizowane w szkole projekty edukacyjne, zajęcia dodatkowe, współpraca z innymi szkołami, także zagranicznymi poszerzają ofertę placówki, a prowadzone w tym zakresie działania nauczycieli wspierają indywidualny rozwój uczniów oraz przyczyniają się do odnoszenia przez nich sukcesów w różnego rodzaju konkursach  i zawodach sportowych.
 5. Podstawa programowa realizowana jest z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, a także osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Organizowany proces dydaktyczny umożliwia uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji.
 6. Osiągnięcia każdego ucznia  są monitorowane i analizowane, wdrażane wnioski przyczyniają się do osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych.
 7. Szkoła stwarza swoim uczniom możliwość współpracy w realizacji przedsięwzięć zainicjowanych przez samorząd uczniowski.
 8. Obowiązująca w szkole w szkole zasady postępowania i współżycia, w ustaleniu których brali udział rodzice oraz uczniowie, przestrzegane są przez społeczność szkolną. Panujące w niej relacje oparte są na wzajemnym szacunku zaufaniu.
 9. Dokonywana analiza działań wychowawczych prowadzonych w szkole pozwala na wprowadzanie w nich modyfikacji, w których uczestniczą uczniowie oraz rodzice.

 

Wnioski  - gimnazjum

 1. Organizacja procesów edukacyjnych w szkole, uwzględniająca potrzeby  się jej uczniów  sprawia, że uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
 2. Motywowanie uczniów przez nauczycieli oraz przekazywanie im informacji   o postępach  w nauce zachęca ich do uczenia się.
 3. W realizacji procesów edukacyjnych w szkole, które umożliwiają uczniom powiązanie różnych dziedzin  wiedzy oraz jej wykorzystania, stosuje się różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.
 4. W celu wykorzystania wiedzy na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego do realizacji procesu dydaktycznego, w szkole szczegółowo  analizowane są wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI oraz przeprowadzane są diagnozy w klasie I gimnazjum.
 5. O skuteczności podejmowanych w szkole działań dydaktycznych i wychowawczych świadczy wzrost liczby uczniów z bardo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu, wysokie osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych oraz zaangażowanie młodzieży w działalność społeczną.
 6. Grono pedagogiczne wspiera inicjatywy uczniów, stwarza możliwość realizacji działań dla społeczności szkolnej, pomaga w ich realizacji, zachęca do udziału w akcjach społecznych oraz nagradza aktywność i zaangażowanie młodzieży.
 7. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego oparta na wdrażanych wnioskach z nadzoru pedagogicznego oraz realizacja programów i projektów, przyczynia się  do sukcesów  edukacyjnych uczniów i służy rozwojowi szkoły, a w szczególności wpływa na poprawę bezpieczeństwa uczniów, warunków nauczania oraz większe zaangażowanie rodziców w działania szkoły.
 8. Nauczyciele są otwarci na propozycje zarówno uczniów jak i rodziców związane z zasadami postępowania i współżycia, które obowiązują w placówce i uwzględniają je podczas modyfikacji działań wychowawczych szkoły.