Kalendarium

Poniedziałek, 2018-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1535004
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Plan pracy PCK, cele i zadania

 

 Planowane działania będą obejmowały w roku szkolnym 2017/2018. :  

Lp.

 Zagadnienia

 Formy realizacji

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

  

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy organizacyjne

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie wiadomości o działalności PCK

 

 

 

 

  

 

Ratownictwo medyczno – sanitarnej

 

 

 

 

 

Działalność opiekuńczo – społecznej

 

  

 

 

Wychowanie zdrowotne

 

1)    uzupełnienie apteczki w leki doraźnej pomocy

2)    zorganizowanie klubu „Wiewiórka”

3)    stała współpraca z organizacjami uczniowskimi  (Samorządem szkolnym,  pielęgniarką szkolną, Ośrodkiem Zdrowia)

 

 

1)    opracowywanie artykułów o historii PCK i głównych założeniach tej organizacji -eksponowanie ich na gazetce

2)    nawiązanie kontaktów z inną młodzieżą czerwonokrzyską

3)    propagowanie czerwonokrzyskiej działalności szczególnie w Dniu Młodzieży PCK – 24 października

 

  

1)    organizowanie podstawowych Kursów Pierwszej Pomoc

2)    szkolenie nowych członków przez osoby wcześniej przeszkolone w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej

3)    udział w konkursach dotyczących udzielania I pomocy przedmedycznej

 

 

1)    aktywny udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka słodyczy, odzieży i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka i innych biednych dzieci

  

 

1)    uroczyste  obchody: „Dnia bez

     papierosa”, 1grudnia „Światowego

     Dnia Walki z AIDS”, w kwietniu

     „miesiąca kultury zdrowotnej”,”

2)    organizowanie apeli o tematyce zdrowotnej, konkursów czystości np.: na najładniejszą klasę

3)    organizowanie na etapie szkolnym  konkursów o tematyce zdrowotnej

 

 

      

                                                                      opiekun   Mirosława Kubica

 

 

                       CELE  I  ZADANIA  SZKOLNEGO  KOŁA  PCK:

 

Szkolne koło PCK współdziała ze szkołą w realizacji jej zadań wychowawczych, zwłaszcza w zakresie:

1)    wyrabiania umiejętności współżycia w grupie, kształtowania aktywnej postawy społecznej i gotowości niesienia pomocy innym

2)    wdrażanie dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny, zdrowego stylu życia, oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom

3)    krzewienia idei humanitarnych

4)    profilaktyka wszelkich uzależnień

 

 

 

PODSTAWOWE  ZASADY  MIĘDZYNARODOWEGO  RUCHU  CZERWONEGO  KRZYŻA I  CZERWONEGO  PÓŁKSIEŻYCA:

 

-          HUMANITARYZM

-          BEZSTRONNOŚĆ

-          NEUTRALNOŚĆ

-          NIEZALEŻNOŚĆ

-          DOBROWOLNOŚĆ

-          JEDNOŚĆ

-          POWSZECHNOŚĆ

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  DZIAŁANIA  PCK:

 

1)    Pomoc socjalna rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej np.: z bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, starością, chorobą czy uzależnieniem

2)    Honorowe krwiodawstwo – rola honorowego krwiodawstwa w ratowaniu życia

3)    Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża:

-          najmłodsze dzieci – członkowie klubów „Wiewiórka” – zapoznają się z podstawowymi nawykami i zasadami zdrowego stylu życia

-          młodzież – zdobywa umiejętności udzielania I pomocy, organizuje konkursy, apele na temat: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologii. Opiekuje się również osobami starszymi, samotnymi i bezdomnymi. Organizuje zbiórkę odzieży, zabawek i słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)    Promocja Zdrowia – organizowanie akcji oświatowo – zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym jak np.: Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

5)    Ratownictwo – szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

6)    Udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża

7)    Pomoc cudzoziemcom

8)    Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego