Kalendarium

Niedziela, 2018-12-16

Imieniny: Albiny, Sebastiana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1688719
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 187 dni

Ochrona danych osobowych

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku w  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku, z siedzibą w Szczyrku ul. Myśliwska 154  reprezentowana przez dyrektora Alicję Stec-Pruchnicką
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku  za pomocą adresu iod@szkola2.szczyrk.pl
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstwawowej nr 2 w Szczyrku jest pani Beata Woszczyna.

 Szczegółowe informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zakładce „Ochrona Danych Osobowych”, dostępnej pod adresem http://sp2szczyrk.szkolnastrona.pl

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a)   w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

b)   w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;

c)  w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi  w Szczyrku.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
 • sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • Ø przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • Ø przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • Ø zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • Ø przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych