Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736963
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Plan pracy pedagoga szkolnego

 

                   I.  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

                        niepowodzeń szkolnych:

 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych.
 3. Gromadzenie informacji o środowisku uczniów (rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, analiza dokumentów).
 4. Zajęcia integracyjne (scenariusze zajęć).
 5. Monitorowanie  frekwencji uczniów oraz zapobieganie wagarom.
 6. Diagnozowanie zagrożenia oceną niedostateczną na koniec semestrów oraz innych niepowodzeń szkolnych.

 

                   I. Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom  z wybitnymi uzdolnieniami,

                      pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb:

                    

 1. Rozmowy indywidualne.
 2. Otoczenie opieką uczniów wymagających szczególnego wsparcia (uczniowie  z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP).
 3. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 4. Pomoc uczniom mających problemy z nauką, wyrównywanie braków i zaległości poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanie konsultacji z nauczycielami oraz pomocy koleżeńskiej.
 5. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga szkolnego.
 6. Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (prowadzenie mediacji).
 7. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.

 

                   I. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Diagnozowanie środowiska ucznia.
 3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 4. Organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistami.
 5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych:
 • emocje, uczucia
 • tolerancja
 • komunikacja
 • asertywność
 • samoocena
 1. Podpisywanie kontraktów z uczniami w obecności rodziców celem wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.
 2. Współpraca z dyrekcją w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Ścisła współpraca z nauczycielami.
 4. Stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

             IV.  Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu

                     wychowawczego szkoły i programu  profilaktyki:

 

 1. Zapoznanie się ze Statutem Szkoły.
 2. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 3. Organizowanie spotkań z Policją (odpowiedzialność prawna nieletnich).
 4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach na temat:
 • zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy
 • wychowanie do wartości
 • czym są konflikty i jak je rozwiązywać
 • zasady poprawnego komunikowania
 • komunikacja – czym jest i jaką rolę odgrywa
 • bezpieczeństwo w sieci
 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze)
 • asertywność
 • samoocena i poczucie własnej wartości
 • o ludziach niepełnosprawnych
 • moja klasa moja szkoła

 

                  V.  Doradztwo zawodowe:

 1. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 2. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji i  poradnictwa zawodowego dla uczniów klasy III gimnazjum.

 

                V.  Działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym 

                     się w trudnej sytuacji życiowej:

 1. Objęcie uczniów Programem Rządowym „Wyprawka Szkolna 2016/2017”.
 2. Czuwanie nad dożywianiem uczniów w szkole.
 3. Pozyskiwanie środków oraz organizowanie różnych akcji mających na celu pomoc rzeczową uczniom naszej szkoły.